SYEKH NAWAWI BANTEN

tokoh islam

Biografi Syekh Nawawi Banten

Seperti yang diketahui bahwasanya Syekh Nawawi Al Bantani ( Banten ) adalah seorang ulama yang terkenal, tidak hanya di dalam negeri saja akan tetapi kemasyhurannya dalam ilmu agama membuat beliau dikenal banyak orang di luar negeri juga.


Beliau lahir di daerah Tanara, Serang, Banten. Maka dari itulah nama belakang beliau selalu ada gelar Al Bantani karena beliau berasal dari banten. Beliau lahir pada tahun 1813 dan wafat pada tahun 1897 di kota impian para muslim yaitu kota Mekkah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi Bin Umar Bin Arabi, beliau masih keturunan dari Maulana Hasanuddin putra dari waliyullah Syekh Gunung Jati yaitu salah seorang anggota Wali Songo yang menyebarkan islam di kota Cirebon dan sekitarnya. 

Pendidikan Syekh Nawawi Banten

Sejak kecil beliau memang terkenal sangat cerdas, beliau sangat mudah dalam menangkap semua pelajaran yang di ajarkan ayah beliau sejak umur 5 tahun. tentu dalam hal ini jarang sekali ada seorang anak yang berumur 5 tahun yang pintar serta paham dengan ilmu agama islam. Pada usia 8 tahun beliau sudah mulai melanjutkan pendidikan agamanya di pondok pesantren. Guru beliau setelah ayahandanya adalah Kyai Sahal Banten setelah itu beliau meneruskan lagi nyantrinya (meneruskan pendidikannya) kepada Kyai Yusuf Purwakarta.

Belum genap 15 tahun beliau sudah mengajar banyak orang, kemudian beliau memilih tempat pengajarannya di sebuah tempat yang mana lokasinya pinggir pantai dengan tujuan agar leluasa dalam menyampaikan materi kajian islam serta bisa mencakup semua orang.

Hijrahnya Syekh Nawawi Banten

Setelah genap berusia 15 tahun, Syekh Nawawi Banten melanjutkan lagi perjalanannya dalam mencari ilmu agama. Adapun tujuan dalam mencari ilmunya kali ini beliau memilih kota Mekkah sebagai tempat nyantrinya. Kenapa harus kota Mekkah sebagai tempat tujuan dalam mencari ilmu agama, karena pada masa itu pusat pendidikan agama Islam ada di kota Mekkah, disana beliau bertemu dan berguru kepada Para Syekh di antaranya adalah :

1. Syekh Khatib As Sambasi
2. Syekh Abdul Ghani Bima
3. Syekh Yusuf Sumbulaweni
4. Syekh Abdul Hamid Dhagestani
5. Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi
6. Syekh Ahmad Dimyati
7. Syekh Ahmad Zaini Dahlan
8. Syekh Muhammad Khatib Hambali
9. Syekh Junaid Al Betawi 

Karya Karya Syekh Nawawi Banten

Syekh Nawawi Banten termasuk seorang ulama yang aktif dalam menulis kajian islam diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. al-Tsamâr al-Yâni’ah syarah al-Riyâdl al-Badî’ah
 2. al-‘Aqd al-Tsamîn syarah Fath al-Mubîn
 3. Sullam al-Munâjah syarah Safînah al-Shalâh
 4. Baĥjah al-Wasâil syarah al-Risâlah al-Jâmi’ah bayn al-Usûl wa al-Fiqh wa al-Tasawwuf
 5. al-Tausyîh/ Quwt al-Habîb al-Gharîb syarah Fath al-Qarîb al-Mujîb
 6. Niĥâyah al-Zayyin syarah Qurrah al-‘Ain bi Muĥimmâh al-Dîn
 7. Marâqi al-‘Ubûdiyyah syarah Matan Bidâyah al-Ĥidâyah
 8. Nashâih al-‘Ibâd syarah al-Manbaĥâtu ‘ala al-Isti’dâd li yaum al-Mi’âd
 9. Salâlim al-Fadhlâ΄ syarah Mandhûmah Ĥidâyah al-Azkiyâ΄
 10. Qâmi’u al-Thugyân syarah Mandhûmah Syu’bu al-Imân
 11. al-Tafsir al-Munîr li al-Mu’âlim al-Tanzîl al-Mufassir ‘an wujûĥ mahâsin al-Ta΄wil musammâ Murâh Labîd li Kasyafi Ma’nâ Qur΄an Majîd
 12. Kasyf al-Marûthiyyah syarah Matan al-Jurumiyyah
 13. Fath al-Ghâfir al-Khathiyyah syarah Nadham al-Jurumiyyah musammâ al-Kawâkib al-Jaliyyah
 14. Nur al-Dhalâm ‘ala Mandhûmah al-Musammâh bi ‘Aqîdah al-‘Awwâm
 15. Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts syarah Lubâb al-Hadîts
 16. Madârij al-Shu’ûd syarah Maulid al-Barzanji
 17. Targhîb al-Mustâqîn syarah Mandhûmah Maulid al-Barzanjî
 18. Fath al-Shamad al ‘Âlam syarah Maulid Syarif al-‘Anâm
 19. Fath al-Majîd syarah al-Durr al-Farîd
 20. Tîjân al-Darâry syarah Matan al-Baijûry
 21. Fath al-Mujîb syarah Mukhtashar al-Khathîb
 22. Murâqah Shu’ûd al-Tashdîq syarah Sulam al-Taufîq
 23. Kâsyifah al-Sajâ syarah Safînah al-Najâ
 24. al-Futûhâh al-Madaniyyah syarah al-Syu’b al-Îmâniyyah
 25. ‘Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zaujain
 26. Qathr al-Ghais syarah Masâil Abî al-Laits
 27. Naqâwah al-‘Aqîdah Mandhûmah fi Tauhîd
 28. al-Naĥjah al-Jayyidah syarah Naqâwah al-‘Aqîdah
 29. Sulûk al-Jâdah syarah Lam’ah al-Mafâdah fi bayân al-Jumu’ah wa almu’âdah
 30. Hilyah al-Shibyân syarah Fath al-Rahman
 31. al-Fushûsh al-Yâqutiyyah ‘ala al-Raudlah al-Baĥîyyah fi Abwâb al-Tashrîfiyyah
 32. al-Riyâdl al-Fauliyyah
 33. Mishbâh al-Dhalâm’ala Minĥaj al-Atamma fi Tabwîb al-Hukm
 34. Dzariyy’ah al-Yaqîn ‘ala Umm al-Barâĥîn fi al-Tauhîd
 35. al-Ibrîz al-Dâniy fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-Adnâny
 36. Baghyah al-‘Awwâm fi Syarah Maulid Sayyid al-Anâm
 37. al-Durrur al-Baĥiyyah fi syarah al-Khashâish al-Nabawiyyah
 38. Lubâb al-bayyân fi ‘Ilmi Bayyân.
Beliau wafat di kota Mekkah pada tanggal 25 Syawal 1314 H. beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la. Makam beliau bersebelahan dengan makam putri dari Sayyidina Abu Bakar Ash Shiddiq yaitu puterinya yang bernama Asma' Binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam mengajarkan ilmu ilmu agama islam yang ikhlas semata mata Lir Ridhoillah Amin Allahumma Amin.

Semoga Bermanfaat
Previous
Next Post »